Actueel

Vind hier het meest recente nieuws en de laatste
events en tweets van Thijs

Nieuwe tab: bewust of onbewust?

04 April 2019

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente komt naar voren dat er binnen gemeenten inconsistenties kunnen bestaan tussen datgene dat naar buiten toe wordt gezegd  en wat er in de praktijk concreet wordt gedaan. Ook kunnen gemeenten ten aanzien van dezelfde inhoud richting verschillende externe partijen soms totaal verschillende gedragingen vertonen. Bovendien blijken rationele participatieve besluitvormingsprocessen een goed middel om naar buiten toe te laten zien dat je als gemeente druk en zorgvuldig bezig bent. Terwijl je intern niet al te veel doet.

De functie van deze schijnbaar inconsistente gedragingen is dat gemeenten hiermee in staat zijn om inconsistente eisen en verwachtingen te ‘beantwoorden’ met inconsistent gedrag. Dit om de legitimiteit van de gemeente in stand te houden.

Tijdens het onderzoek kwam regelmatig de vraag naar voren of mensen zich in gemeenten heel bewust inconsistent gedragen. Of dat er hier sprake is van een min of meer onbewuste dynamiek.

In deze nieuwe tab (verdiepende tekst) een nadere analyse en antwoord op de vraag hoe bewust men inconsistent bezig is.